รายงานสถิติการให้บริการ/รายงานผลการดำเนินการต่างๆ

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

(สรุปผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักปลัดเทศบาลรายงานผลการประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า)ของเทศบาลนครปากเกร็ด
สถิติการเปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
สรุปผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
• รายงานผลดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

การให้บริการสำนักคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การให้บริการสำนักช่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑     
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

การให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม
• บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล   
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การให้บริการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (กองวิชาการและแผนงาน)
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖    

การให้บริการกองการเจ้าหน้าที่ 
•  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖    
 

Super User