รายงานสถิติการให้บริการ/รายงานผลการดำเนินการต่างๆ

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
(สรุปผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การให้บริการสำนักปลัดเทศบาล
รายงานผลการประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า)ของเทศบาลนครปากเกร็ด
สถิติการเปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
สรุปผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
รายงานผลดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด
รายงานผลดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานสถิติการให้บริการร้องเรียนผ่านระบบ (E-Service)

การให้บริการสำนักคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การให้บริการสำนักช่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

การให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม
บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖การให้บริการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (กองวิชาการและแผนงาน)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การให้บริการกองการเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การให้บริการกองสวัสดิการสังคม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

Super User