16/11/2016
เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการย้อมผ้า
14/10/2016
การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพสำหรับครูยุคใหม่
28/09/2016
เทศบาลนครปากเกร็ดร่วมลงนาม MOU การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
12/09/2016
โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส
30/08/2016
อบรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๕๙
30/08/2016
โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด
18/08/2016
การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสมาชิกศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด งบประมาณปี ๒๕๕๙