«« การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA (ปี 2562)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลสภาพทั่วไป
โครงสร้าง
• ข้อมูลผู้บริหารเทศบาล
- โครงสร้างผู้บริหารเทศบาล
- โครงสร้างสภาเทศบาล
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
นโยบายการพัฒนา

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

• แผนพัฒนาเทศบาล
• แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
• รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑
- รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
• คู่มือการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด
- คู่มือการรับบริการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือประชาชน
- คู่มือการติดต่องานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
- คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 

การบริหารเงิน/งบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ
• แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ ๖ เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/ติดต่อเทศบาล

• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
- ติดต่อเทศบาล
- แผนที่
- กระดานถามตอบ Q&A
- Facebook, Youtube

การให้บริการ

• งานบริการเทศบาลนครปากเกร็ด
- การจดทะเบียนพาณิชย์
- การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
- การเก็บมูลฝอยประเภทวัสดุก่อสร้าง / กิ่งไม้
- สถานบริการแพทย์แผนไทย
- ขยะตกค้าง
- ท่อระบายน้ำอุดตัน
- การแจ้งเหตุสุนัขจรจัด
- ขั้นตอนบริการประชาชนด้านสาธารณภัย
- ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
- การให้บริการสำนักการช่าง 
- การให้บริการดูดส้วม/รถสุขาเคลื่อนที่
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
- สาธารณภัย (เพลิงไฟ/น้ำท่วม/จับงู)
สถิติการให้บริการ
• ความพึงพอใจการให้บริการ
- ความพึงพอใจการขอรับบริการงานต่างๆ ของเทศบาล
- รายงานการศึกษาวิจัยการสำรวจความพึงพอใจงานบริการเทศบาล
• E-Service
- ระบบแผนที่สาธารณูปโภคเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
- ระบบจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนออนไลน์
- ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ (สายตรงเทศบาล)
- ระบบการตรวจสภาพการจราจร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๑
- แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๒
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
• ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- การดานถาม-ตอบ Q&A
- สายตรงเทศบาล
• การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔
• เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
- นโยบายคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด
- ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
• การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประจำปี ๒๕๖๒
- การทบทวนวิสัยทัศน์เทศบาลนครปากเกร็ด
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔
• การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์
- คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม (มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)
คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
• การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต
บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม (มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)
คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการพัฒนารายได้ท้องถิ่น
- การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการให้บริการประชาชน
• มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
» คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม (มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)
» คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Super User