รายชื่อประธานคณะทำงาน SML พ.ศ. 2548

 

ลำดับ ชุมชน ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศํพท์
1
ปากเกร็ดร่วมใจ 1 นางประภา สรชนานนท์   0-1430-8640
2
ปากเกร็ดร่วมใจ 2 นายสมศักดิ์ กุลประดิษฐ์   0-1926-5180
3
ปากเกร็ดร่วมใจ 3 นายสมคิด ขันทองหล่อ   0-9030-8901
4
ปากเกร็ดร่วมใจ 4 นายเอนก ทิบเทียบ 223/3 ม.4 ต.ปากเกร็ด 0-1622-1323
5
ปากเกร็ดร่วมใจ 5 นายเพทาย แก้วพลอย 114/88 ม.5 ต.ปากเกร็ด 0-1170-3281
6
ปากเกร็ดร่วมใจ 6 นายณรงค์ พึ่งประยูร 67/281 ม.5 ต.ปากเกร็ด 0-6624-1394
7
ปากเกร็ดร่วมใจ 7 พ.ท.จิระศักดิ์ ทนุกิจ 125/221 ต.ปากเกร็ด 0-9032-3113
8
บางตลาดพัฒนา 1 นายบรรเลง โห้เฉื่อย 61/13 ม.1 ต.บางตลาด 0-1754-2726
9
บางตลาดพัฒนา 2 นายบัญชา ยังวิเชียร 200/1891 ม.1 ต.บางตลาด 0-1762-0212
10
บางตลาดพัฒนา 3 นางทองอินทร์ การุณย์ 49/260 ม.2 ต.บางตลาด 0-2584-0873
11
บางตลาดพัฒนา 4 นายนิพนธ์ เหมันต์   0-2960-3651
12
บางตลาดพัฒนา 5 ร.ท.เจษฎา ศิวรักษ์   0-9311-3302
13
บางตลาดพัฒนา 6 นายสุพจน์ จึงตระกูล 53/517 ม.5 ต.บางตลาด 0-1312-0934
14
บางตลาดพัฒนา 7 นายพีระพันธ์ ไทยล้วน 78/43 ม.6 ต.บางตลาด 0-3053-7713
15
บางตลาดพัฒนา 8 นางปรมา สามรรคสาสน์ 187/103 ม.2 ต.บางตลาด 0-1409-6169
16
บางตลาดพัฒนา 9 นางส่งศรี ชวนะวิรุฬห์ 5/478 ต.บางตลาด 0-1633-1861
17
บางตลาดพัฒนา 10 นายทรงศักดิ์ จันทรโชติ 5/1142 ม.10 ต.บางตลาด 0-9812-2366
18
คลองเกลือเอื้ออารี 1 นางจันทนา ประวาลปัทม์กุล 32/486 ม.1 ต.คลองเกลือ 0-9896-3775
19
คลองเกลือเอื้ออารี 2 นางนวลจันทร์ เพริศพริ้ง 53/4 ม.2 ต.คลองเกลือ 0-4705-5135
20
คลองเกลือเอื้ออารี 3 น.อ.สำราญ ศิรินภางกูร 10/12 ม.2 ต.คลองเกลือ 0-7822-8840
21
คลองเกลือเอื้ออารี 4 นายสุเทพ ทองหล่อ 62 ม.4 ต.คลองเกลือ 0-9801-0035
22
บ้านใหม่สมานฉันท์ 1 นายสั่ง ฟักแป้น 69/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ 0-7824-1450
23
บ้านใหม่สมานฉันท์ 2 นายบุญเลิศ สินลอย   0-6883-6455
24
บ้านใหม่สมานฉันท์ 3 พ.ต.อ.ชูเกียรติ สมบูรณ์สุข 72/60 ม.3 ต.บ้านใหม่ 0-2584-5793
25
บ้านใหม่สมานฉันท์ 4 นายสุรศักดิ์ ศรีเรือง 53/842 ม.3 ต.บ้านใหม่ 0-1905-9948
26
บ้านใหม่สมานฉันท์ 5 นางบุญทิ้ง ทองมา 8 ม.4 ต.บ้านใหม่ 0-6085-2838
27
บ้านใหม่สมานฉันท์ 6 จ.ส.อ.ชาติชาย คงสมบูรณ์ 9/12 ม.5 ต.บ้านใหม่ 0-2583-6641
28
บ้านใหม่สมานฉันท์ 7 นายเพชรมณี เพชรชารี   0-9110-2316
29
บางพูดสามัคคี 1 นายจรัล พรายแก้ว 39/90 ม.2 ต.บางพูด 0-6570-0927
30
บางพูดสามัคคี 2 นางสุภาภรณ์ แฟงวัด 36/4 ม.3 ต.บางพูด 0-7805-6485
31
บางพูดสามัคคี 3 นายสุรพล ศรวิเศษ 75/21 ต.บางพูด 0-1613-7417
32
บางพูดสามัคคี 4 ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ภัทรดุษฎี 36/2 ม.7 ต.บางพูด 0-6606-4835
33
บางพูดสามัคคี 5 นายสมพงษ์ อุ้มญาติ 10 ม.8 ต.บางพูด 0-1834-5231
34
บางพูดสามัคคี 6 นายศุภชัย สถีรศิลปิน ติดต่อพอ.(พิเศษ)สิทธิ 0-9314-6686
35
บางพูดสามัคคี 7 นายเสรี ส่งสังฆชัยกุล 43/199 ม.8 ต.บางพูด 0-1771-5636
36
บางพูดสามัคคี 8 นายสุธรรม จุลพรหม 99/160 ม.8 ต.บางพูด 0-9024-8039
37
บางพูดสามัคคี 9 นางวาสนา คำแสง 49/68 ม.9 ต.บางพูด 0-9032-7497
38
บางพูดสามัคคี 10 นางอัจฉรา จำปากะนันท์ 7/16 ม.9 ต.บางพูด 0-9509-6789

 

Super User