ปีงบประมาณ 2566

มาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (4/11/2565)
• การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ (23/12/2565)
• แผนเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ (23/12/2565)
• มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย (6/01/66)
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๖ (6/01/66) 
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (6/01/66)
• การป้องกันอัคคีภัยในเทศกาลตรุษจีนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (19/01/2566)
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (19/01/2566)
• การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ (12/4/2566)
• เเผนเฉพาะกิจการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ (12/4/2566) 
•  เเผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๖ (26/5/2566)

 

 

ปีงบประมาณ 2565

• มาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (11/11/2564)
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ (15/11/2564)
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (8/12/2564)
• การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ (20/12/2564)
• แผนเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ (20/12/2564)
• มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย (10/01/65)
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ (10/01/65)
• การป้องกันอัคคีภัยในเทศกาลตรุษจีนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (25/01/2565)
• การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ (17/03/2565)
• เเผนเฉพาะกิจการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ (17/03/2565) 
• เเผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๕ (27/6/2565)

 

ปีงบประมาณ 2564

มาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (21/10/63)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว (12/11/63)
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (17/12/63)
การป้องกันอัคคีภัยในเทศกาลตรุษจีน (04/02/64)
มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย (22/02/64)
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔ (03/03/2564)
• การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (11/03/2564)
• มาตรการประหยัดน้ำสถานการณ์ภัยเเล้ง พ.ศ.๒๕๖๔ (11/03/2564)
• เเผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๔ (8/6/2564)

ปีงบประมาณ 2563

มาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (06/11/62)
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (16/01/63)
มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย (28/01/63)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม (30/06/63)