ค้นหาข้อมูล🔎

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Pin It

 

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี อย่างน้อยปีละครั้ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.odloc.go.th/web/

(รายงานประจำปี ๒๕๖๒)

 

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ🔎