รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างออกแบบสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป

Pin It

 

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดจะดำเนินการออกแบบสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป บัดนี้ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอรับฟังความคิดเห็น คำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อโครงการดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามช่องทางดังนี้

- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (โดยเปิดเผยตัวตน)
- แสดงความคิดเห็นในช่องทางกระดานถาม-ตอบ >>https://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=1092.0
- แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คเทศบาลด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๗๐๖ 

(รายละเอียดร่างขอบเขตงาน)