ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๕ ช่องจอด วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

admin_sophon