โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

 

 

เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยพื้นที่ดำเนินการ ณ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒
  ได้ดำเนินการ 4 กิจกรรม อันประกอบด้วย
   - กิจกรรม “สมุนไพรท้องถิ่นเรา”
   - กิจกรรม “ปลูกรักษ์สมุนไพร”
   - กิจกรรม “สวนสมุนไพรท้องถิ่นทรงคุณค่า”
   - กิจกรรม “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น”
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพันธ์สมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณ สมุนไพร รู้จักการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
#1อปท1สวนสมุนไพร
#สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น

 

 

admin_fai