ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๒๑.๐๐ ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

admin_fai