ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

admin_sophon