ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๑ ลานจอด วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

admin_sophon