ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๑ ลานจอด วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

admin_sophon