ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๒๐ ช่องจอด วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

admin_sophon