ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด การประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

admin_sophon