การให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

 

admin_sophon