ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๑๕ ช่องจอด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

admin_sophon