ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๑๕ ช่องจอด วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

admin_sophon