ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๑ ลานจอด วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

admin_sophon