ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๑๕ ช่องจอด วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

admin_sophon