ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๑๕ ช่องจอด วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

admin_sophon