ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๑๕ ช่องจอด วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

admin_sophon