ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๑ ลานจอด วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

admin_sophon