ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม จำนวน ๒๐ ช่องจอด วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

admin_sophon