การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลนครปากเกร็ด

admin_sophon