การให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจันทร์ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

 

 

 

admin_sophon