รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

admin_fai