เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๔ กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๑๓ รายการ