เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ของสถานีสูบน้ำและบ่อน้ำ ฯ