การให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

    - สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และช่องทาง E-Service (ดูดสิ่งปฏิกูล)
    - แผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๖
    - ผลการสุ่มตรวจอาหารจากตลาดในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด พร้อมวิธีเลือกกินอาหารทะเล

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
 
  - สรุปข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕)   
   - แผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๕

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   - การให้บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)
   - การให้บริการสถานประกอบการ
   - การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
   - การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๒

• บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล

  - เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
  - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
  - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
  - เดือนมกราคม ๒๕๖๓
  - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๓
  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

admin_fai