ทน.เชียงใหม่ แขวงกาวิละ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการและการสร้างความเข้มแข็งของสตรี และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของทน.ปากเกร็ด

admin_fai