ทต.ช้างซ้าย จ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล และเรื่อง ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสฯ ของ ทน.ปากเกร็ด

admin_fai