ทม.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน การใช้งานระบบ GIS และศึกษาดูงาน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีฯ ของทน.ปากเกร็ด

admin_fai