๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตัดทุเรียน ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

admin_fai