ทต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเมืองสมาร์ทซิตี้ ของ ทน.ปากเกร็ด

admin_sophon