อบต.เขาเขน จ.กระบี่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการจัดการขยะฯ ของทน.ปากเกร็ด

admin_fai