อบต. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล (Smart City) ของทน. ปากเกร็ด

admin_fai