อบต. เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน เรื่อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (CCTV) ของเทศบาลนครปากเกร็ด

admin_fai