ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ของเทศบาลนครปากเกร็ด

admin_fai