อบต.ควนกาหลง จ.สตูล ศึกษาดูงานด้านโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ Smart City ของเทศบาลนครปากเกร็ด

admin_fai