» โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

           » -

  ลงวันที่ :  -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

»   -

ลงวันที่ :   -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 »   เปิดไฟล์  ? 

ลงวันที่ :  ลงวันที่  8 กันยายน  2566


» การตรวจรับงานจ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


admin_fai