» โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๕ (ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๑๒ (ซอยเข้าหมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศน์) ถนนสายเมนและซอยย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

           » -

  ลงวันที่ :  -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

»   -

ลงวันที่ :   -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

»   เปิดไฟล์  ? 

ลงวันที่ :  ลงวันที่  4  กันยายน  2566


» การตรวจรับงานจ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


admin_fai