» โครงการเช่าเวที เครื่องเสียง อุปกรณ์ ระบบแสง สี เสียงบนเวทีพร้อมผู้ควบคุม และฉากหลังเวที และจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 » ร่าง รับฟังคำวิจารณ์ 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 

        »  -

ลงวันที่ :  -


 » ราคากลาง 

        » - 

ลงวันที่ : -


 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        »  เปิดไฟล์   

ลงวันที่ :  8  พฤษภาคม 2567


 » การตรวจรับงานจ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai