» ขายทอดตลาด กรณีครุภัณฑ์มีตัวตนใช้งานไม่ได้ จำนวน ๕๗ รายการ


 » ประกาศขายทอดตลาด 

        »  เปิดไฟล์

ลงวันที่ :  7 พฤษภาคม 2567


 » ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาด 

        »  เปิดไฟล์  

ลงวันที่ :   20  พฤษภาคม  2567


 » การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง 

        » -

ลงวันที่ :  -


 

admin_fai