6/10/2023 14:00 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) (สำนักคลัง)

admin_napat