21/4/2023 11:50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำไตรมาสที่ ๒) (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) (สำนักคลัง)

admin_napat