27/2/2019 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๗๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑)

admin_napat