20/06/2017 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

admin_napat