09/11/2017 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

admin_napat