เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(แท่ง)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(แท่ง)


ประเภทบริหารทั่วไป
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

ประเภทวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
นักผังเมือง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรสุขาภิบาล
นักจัดการงานช่าง
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)

ประเภททั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานวิทยาศสาตร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
พยาบาลเทคนิค
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
โภชนาการ
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
สัตวแพทย์
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างผังเมือง
นายช่างเครื่องกล
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานประปา
นายช่างศิลป์
นายช่างภาพ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)